Pagalba

 1. PVM sąskaitos faktūros sudarymo, jau sudarytos PVM sąskaitos faktūros perrašymo ar pakartotinio atsisiuntimo instrukcija:
  1. Įveskite kvito numerį remdamiesi pavyzdžiu (arba ieškokite kvito „Anksčiau įvesti kvitai“ parinktyje).
  2. Įveskite tikslią pirkimo sumą.
  3. Spauskite „Toliau“
 2. Papildoma informacija:
  • Tai yra elektroninė PVM sąskaita faktūra.
 1. Kvitai, kuriems negalima išrašyti PVM sąskaitos faktūros:
  • Kvitai, kuriuose yra perkamos tik dovanų kortelės. Mėginant išrašyti PVM sąskaitą faktūrą tik su dovanų kortelėmis, sistema rodys pranešimą, jog kvitas nerandamas,
  • Kvitai, kuriuose yra perkami tik tabako gaminiai. Mėginant išrašyti PVM sąskaitą faktūrą tik su tabako gaminiais, sistema rodys pranešimą, jog kvitas nerandamas,
  • Jeigu tabako gaminiai perkami su kitomis prekėmis, sistema automatiškai iš sugeneruotos PVM sąskaitos faktūros pašalina tabako gaminius ir sugeneruoja atskirą dokumentą.
 1. Duomenų apsaugos politika

  Ačiū, kad apsilankėte mūsų interneto svetainėje. Mums rūpi Jūsų asmens duomenų apsauga, labai rimtai tai vertiname ir stengiamės Jums internetu ne tik pateikti patogią platformą, bet ir užtikrinti Jūsų teisę patiems spręsti dėl informacijos pateikimo.

 2. Apžvalga

  Privalomų rekvizitų reikalavimas

  PVM sąskaitų faktūrų išrašymo procese renkami duomenys, padedantys užtikrinti Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 80 str. įtvirtintus reikalavimus PVM sąskaitos faktūros rekvizitams. Duomenys, kuriuos reikia pateikti remiantis reikalavimais:

  • Fizinis asmuo: vardas ir pavardė, miestas, adresas, pašto kodas bei PVM mokėtojo kodas.
  • Juridinis asmuo: įmonės kodas, įmonės pavadinimas, miestas, adresas, pašto kodas bei PVM mokėtojo kodas.

  Sąskaitų faktūrų saugojimo terminas

  Remiantis LR PVM įst. 78 str. 7 d., PVM sąskaitos faktūros yra saugomos 10 metų nuo jų išrašymo.

  Sąskaitų faktūrų duomenų teikimas Valstybinei mokesčių inspekcijai

  Remdamasi LR Mokesčių administravimo įst. 42-2 str., UAB Lidl Lietuva išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai.

  Klientų aptarnavimo skyriaus privatumo taisyklės

  Esant poreikui, visada galite susiekti su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi telefonu 8 800 10011. Su klientų aptarnavimo skyriaus privatumo taisyklėmis galite susipažinti: https://www.lidl.lt/informacija-pirkejui/duomenu-apsauga/klientu-duomenu-apsauga.

  Slapukai

  Siekiame, kad apsilankymas mūsų svetainėje Jums būtų kuo patogesnis. Viena iš tam naudojamų priemonių yra jūsų duomenų tvarkymas naudojant slapukus. Ši priemonė reikalinga, siekiant užtikrinti svetainės darbą ir pagerinti jos funkcionalumą. Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, kuriuos galima naudoti svetainėse siekiant pagerinti naudotojo patirtį. Svetainėje naudojami slapukai

  • "_receipts" - saugoma anksčiau įvestų kvitų informacija.
  • "ASP.NET_SessionId" - aplikacijos automatiškai sugeneruojamas sesijos identifikatorius.
  • "1P_JAR", "CONSENT", "NID", "DV" - Google analitiniai slapukai, jie taipogi automatiškai pridedami kadangi naudojame Google ReCaptcha.
 3. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

  Teisė susipažinti su duomenimis pagal BDAR 15 straipsnį

  Pagal BDAR 15 straipsnio 1 dalį turite teisę prašyti nemokamai susipažinti su mūsų saugomais Jūsų asmens duomenimis. Tai visų pirma apima:

  • tikslus, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
  • tvarkomų asmens duomenų kategorijas;
  • gavėjus ar gavėjų, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys, kategorijas;
  • planuojamą su jumis susijusių duomenų saugojimo trukmę arba, jei jos konkrečiai nurodyti neįmanoma, saugojimo trukmei nustatyti taikomus kriterijus;
  • teisę prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu;
  • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;
  • kai asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, visą turimą informaciją apie jų šaltinius;
  • BDAR 22 straipsnio 1 ir 4 dalyse nurodytą automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, ir, bent tais atvejais, prasmingą informaciją apie loginį jo pagrindimą, taip pat tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir numatomas pasekmes duomenų subjektui.

  Kai asmens duomenys perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai, turite teisę būti informuoti apie tinkamas su duomenų perdavimu susijusias apsaugos priemones pagal BDAR 46 straipsnį.

  Teisė reikalauti ištaisyti duomenis pagal BDAR 16 straipsnį

  Jūs turite teisę reikalauti, kad nedelsdami ištaisytume neteisingus su Jumis susijusius asmens duomenis. Atsižvelgdami į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, turite teisę reikalauti, kad neišsamūs duomenys būtų papildyti, be kita ko, ir pateikdami papildomą pareiškimą.

  Teisė reikalauti ištrinti duomenis pagal BDAR 17 straipsnį

  Turite teisę reikalauti, kad ištrintume su Jumis susijusius asmens duomenis, jei tai galite pagrįsti viena iš šių priežasčių:

  • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
  • jūs atšaukiate savo sutikimą, kuriuo pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
  • nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis arba nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal 21 straipsnio 2 dalį;
  • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
  • asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis teisinės prievolės;
  • asmens duomenys buvo surinkti BDAR 8 straipsnio 1 dalies nurodyto informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste.

  Jei asmens duomenis paskelbėme viešai ir privalome juos ištrinti, atsižvelgdami į turimas technologijas ir įgyvendinimo sąnaudas, imamės pagrįstų veiksmų, kad Jūsų duomenis tvarkančius trečiuosius asmenis informuotume, jog Jūs paprašėte, kad ir jie ištrintų visas nuorodas į tuos asmens duomenis arba jų kopijas.

  Teisė apriboti duomenų tvarkymą pagal BDAR 18 straipsnį

  Turite teisę reikalauti, kad apribotume Jūsų domenų tvarkymą, tais atvejais, kai:

  • Jūs užginčijate asmens duomenų tikslumą;
  • duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoje to prašote apriboti jų naudojimą;
  • duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus arba,
  • pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį, paprieštaravote duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis.

  Teisė į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnį

  Turite teisę susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte, bei mūsų nekliudomi persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, kai:

  • duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą arba sutartimi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą ir
  • duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

  Naudodamiesi savo teise į duomenų perkeliamumą, turite teisę prašyti, kad asmens duomenis tiesiogiai persiųstume kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

  Teisė nesutikti pagal BDAR 21 straipsnį

  Pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalyje numatytas sąlygos, su duomenų tvarkymu galite nesutikti dėl konkrečių, su Jūsų atveju susijusių priežasčių.

  Minėta bendroji teisė nesutikti galioja visiems šiose duomenų apsaugos taisyklėse aprašytiems duomenų tvarkymo pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą tikslams. Kitaip nei duomenų tvarkymu reklamos tikslais grindžiamos specialiosios teisės nesutikti atveju, pagal BDAR, atsižvelgti į tokį bendrąjį nesutikimą privalome tik tada, kai Jūs mums nurodote didesnės svarbos priežastis, pavyzdžiui, galimą pavojų Jūsų sveikatai ar gyvybei. Be to, turite  galimybę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją arba į UAB „Lidl Lietuva“ duomenų apsaugos pareigūną.

  TEISĖ TEIKTI SKUNDĄ DUOMENŲ APSAUGOS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJAI PAGAL BDAR 77 STRAIPSNĮ

  Be to, turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos priežiūros institucijai. Tuo tikslu jūs galite kreiptis į bet kurios Europos Sąjungos valstybės narės, kur yra jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, duomenų apsaugos priežiūros instituciją arba į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją instituciją, kur yra UAB „Lidl Lietuva“ registruotoji buveinė.

  UŽ TVARKYMĄ ATSAKINGO DUOMENŲ VALDYTOJO IR ĮMONĖS DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO KONTAKTINIAI DUOMENYS

  Duomenų valdytojas yra UAB „Lidl Lietuva“, įmonės adresas – Viršuliškių skg. 34, LT – 05132, Vilnius, juridinio asmens kodas 111791015, kuriam interneto svetainės www.saskaitosfakturos.lidl.lt atžvilgiu atstovauja paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Su juo susisiekti galima aukščiau nurodytu adresu, laišką adresuojant duomenų apsaugos pareigūnui, arba el. paštu duomenuapsauga@lidl.lt

Lidl Lietuva
Taip gyventi verta!
PVM sąskaitų faktūrų išrašymas
 • Kvito informacija
 • Rekvizitai
 • PVM sąskaita faktūra

PVM sąskaitą faktūrą galite išsirašyti per 45 dienas nuo kvito sudarymo datos.

Jeigu turite papildomų klausimų, galite kreiptis nemokama klientų infolinija telefonu 8 800 10011.

Jeigu norite susipažinti su šios svetainės duomenų apsaugos politika, spauskite čia.

Jeigu norite susipažinti su įmonės atitikties politika, spauskite čia.